Satoki Aoyama concert schedule

 

 

2021

 

 

09/10 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

09/11 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

09/25 Nagano Geijutsu Kaikan Recital Hall

Nagano Aspen Music Festival Concert

 

10/09 Katsushika Symphony Hills

NHK Symphony Orchestra

 

10/10 Ashikaga Shimin Plaza

NHK Symphony Orchestra

 

10/11 Saitama Kaikan

NHK Symphony Orchestra

 

10/16 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

Brahms: Violin Concerto (Kavakos / Blomstedt)

 

10/17 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

Brahms: Violin Concerto (Kavakos / Blomstedt)

 

10/28 Kioi-Hall

Ensemble of Tokyo, Orchestra Concert

 

10/31 Nishiwaki

Ensemble of Tokyo, Chamber Music

 

11/02 Tokyo Opera City

NHK Symphony Orchestra

 

11/03 Atsugi

NHK Symphony Orchestra

 

11/13 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

11/14 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

11/24 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

11/25 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

11/27 NHK Osaka Hall

NHK Symphony Orchestra

 

11/28 Nagoya

NHK Symphony Orchestra

 

12/02 Tokyo Bunka Kaikan

Matthäus-Passion

The Opera Band

 

12/10 Tokyo Metropolitan Art Space

NHK Symphony Orchestra

 

12/11 Tokyo Metropolitan Art Space

NHK Symphony Orchestra

 

12/19

Bizet: Carmen

The Opera Band

 

 

2022

 

01/08 Orchard Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/10 Koshigaya

NHK Symphony Orchestra

 

01/15 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

01/16 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

01/26 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/27 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/11 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

02/12 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

old concerts 2021~

 

01/12 19:00 Toppan Hall

Chamber music

Taira Kaneko, Kazusa Mizutani, Nobuaki Fukukawa, Chika Murata

 

01/16 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/17 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/24 cancel !!!

Fujinomiya Shimin Bunka Kaikan

Ensemble of Tokyo

 

01/26 19:00 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #138

 

02/06 NHK -Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/07 NHK -Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/12 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

02/13 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

03/11 16:00 Saitama Kaikan

NHK Symphony Orchestra

 

03/14 Kofu

NHK Symphony Orchestra

 

03/15 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

03/16 CANCEL !!!

Ichihara

NHK Symphony Orchestra

 

04/02 CANCEL !!!

15:00 Tokyo Bunka Kaikan

Parsifal

NHK Symphony Orchestra

 

04/04 CANCEL !!!

15:00 Tokyo Bunka Kaikan

Parsifal

NHK Symphony Orchestra

 

04/07 19:00 Asaka

Ensemble of Tokyo @ Asaka / Chamber music

Asaka Shimin Kaikan

Motoko Kawamura, Narumi Murakami, Yuko Umemura

 

04/16 Tokyo Metropolitan Art Space

NHK Symphony Orchestra

 

04/17 Tokyo Metropolitan Art Space

NHK Symphony Orchestra

 

04/29 CANCEL !!!

Nishiwaki

Chamber music

Ensemble of Tokyo

 

05/03 CANCEL !!!

Tokyo Bunka Kaikan

NHK Symphony Orchestra

 

05/10 CANCEL !!!

Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/15 18:00 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/16 14:00 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/26 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #139

 

05/30 18:00 Ina Bunka Kaikan

NHK Symphony Orchestra

 

06/05 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/06 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/07 CANCEL !!!

Osaka Chamber Orchestra, Schubert & Lebrun

 

06/11 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

06/12 Tokyo Geijutsu Gekijo (Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

06/16 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/17 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

07/03 Orchard Hall

NHK Symphony Orchestra

 

07/04 Numazu

NHK Symphony Orchestra

 

07/08 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #140

 

07/10 Aishin

NHK Symphony Orchestra

 

07/11 Harmony Hall Fukui

NHK Symphony Orchestra

 

07/13 Fukuyama

NHK Symphony Orchestra

 

08/19 Yamagata

NHK Symphony Orchestra

 

08/20 Ishimaki

NHK Symphony Orchestra

 

08/21 CANCEL !!!

Morioka

NHK Symphony Orchestra

 

08/22 CANCEL !!!

Shimokita Bunka Kaikan (Mutsu)

NHK Symphony Orchestra

 

08/28 Tottori

NHK Symphony Orchestra

 

08/29 Okayama

NHK Symphony Orchestra

 

08/30 Hiroshima

NHK Symphony Orchestra

 

08/31 Yamaguchi

NHK Symphony Orchestra

 

 

 

old concerts 2020~

 

 

01/13 14:00 Fujinomiya Shimin Bunka Kaikan

Ensemble of Tokyo 

Mozart: gran partita / Bruckner: Messe e-moll

 

01/17 19:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/18 15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

01/21 19:00 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #134

 

01/31 19:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/01 15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/02 14:00 Nippori Sunny Hall

Chamber music, J.S. & C.P.E.Bach

Shinsuke Hagawa, Chiaki Omura, Keiko Hagawa

 

02/15 18:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/16 15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

02/22 19:00 Tallin Estonia Concert Hall

NHK Symphony Orchestra

 

(02/24 19:30 London Royal Festival Hall)

NHK Symphony Orchestra

 

02/25 20:30 Paris Philharmonie

NHK Symphony Orchestra

 

02/27 19:30 Wien Konzerthaus

NHK Symphony Orchestra

 

02/28 20:00 Köln Philharmonie

NHK Symphony Orchestra

 

02/29 20:00 Dortmund Konzerthaus

NHK Symphony Orchestra

 

(03/02 20:15 Amsterdam Concertgebouw)

NHK Symphony Orchestra

 

03/03 20:00 Berlin Philharmonie

NHK Symphony Orchestra

 

03/04 20:00 Brussels Bozar

NHK Symphony Orchestra

 

03/17 CANCEL!!!

19:00 Tokyo Metropolitan Art Space

NHK Symphony Orchestra

 

04/07 CANCEL!!!

 19:00 Asaka Sangyo Bunka Center

Ensemble of Tokyo, Chamber music

Motoko Kawamura, Narumi Murakami, Yuko Umemura

 

04/11 CANCEL!!!

(only TV & Radio) 18:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

04/12 CANCEL!!!

15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

04/17 CANCEL!!!

(only TV & Radio) 19:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

04/18 CANCEL!!!

15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

04/29 CANCEL!!!

15:30 Orchard-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/15 CANCEL!!!

19:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/16 CANCEL!!!

15:00 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/20 CANCEL!!!

19:00 Suntory-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/21 CANCEL!!!

19:00 Suntory-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

05/26 CANCEL!!!

19:00Toppan Hall

Chamber music

Alessio Allegrini, Taira Kaneko, Kazusa Mizutani, Chika Murata

 

06/06 CANCEL!!!

NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/11 CANCEL!!!

19:00 Osaka

Osaka Chamber Orchestra

 

06/17 CANCEL!!!

19:00 Suntory-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/18 CANCEL!!!

19:00 Suntory-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/21 CANCEL!!!

15:00 Chofu Green Hall

NHK Symphony Orchestra

 

06/25 CANCEL!!!

19:00 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #135

 

07/04 CANCEL!!!

17:00 Suntory-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

07/11 CANCEL!!!

15:30 Orchard-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

07/12 CANCEL!!!

15:00 Shibukawa Shimin Kaikan

NHK Symphony Orchestra

 

 

09/03 CANCEL!!!

Orchard Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/06 CANCEL!!!

14:00 Orchard Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/12 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/13 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/17 Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Ensemble of Tokyo #136

 

09/23 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/24 Suntory Hall

NHK Symphony Orchestra

 

09/26 Kariya-shi Sougou Bunka Center

NHK Symphony Orchestra

 

09/26 CANCEL!!!

Nagano Geijutsu-Kan Recital Hall

Nagano Aspen Music Festival

 

10/01 Tokyo Opera City Hall

NHK Symphony Orchestra

 

10/17 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

10/18 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

10/22 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

10/23 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

11/01 

Mozart: Figaros Hochzeit

 

11/04 Cancel!!!

Akinori Ohsawa: Chamber music

 

11/14 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

11/15 NHK-Hall

NHK Symphony Orchestra

 

11/20 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

11/21 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

12/04 19:00 Kioi-Hall

Ensemble of Tokyo #137

 

12/11 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

12/12 Tokyo Geijutsu Gekijo (Tokyo Metropolitan Art Space)

NHK Symphony Orchestra

 

12/22 19:00 NHK-Hall

Beethoven #9

NHK Symphony Orchestra

 

12/23 15:00 NHK-Hall

Beethoven #9

NHK Symphony Orchestra

 

12/25 19:00 NHK-Hall

Beethoven #9

NHK Symphony Orchestra

 

12/26 15:00 NHK-Hall

Beethoven #9

NHK Symphony Orchestra

 

12/27 14:00 Suntory-Hall

Beethoven #9

NHK Symphony Orchestra